Opłata

Opłaty członkowskie
(stawki obowiązują od 01.09.2015 roku)

 1. Ubezpieczenie:
  Raz w roku (wg. stawki ubezpieczyciela)
 2. Opłaty członkowskie:
  1. Wpisowe: 
   Jednorazowo (wszyscy wstępujący) – 200,- PLN
  2. Składki członkowskie:
  3. Od dnia 01.09.2013 obowiązuje podstawowa klubowa składka członkowska w wysokości 2.400,00 zł. rocznie
  4. Istnieje możliwość opłat miesięcznych w wysokości 200,00 zł.

Stosowane mogą być następujące zniżkowe stawki członkowskie:

 • Składka ze zniżką rodzinną – 150,00 zł. (dla dzieci i młodzieży z tej samej rodziny)
 • Składka ze zniżką studencką – 150,00 zł. (dla studentów do 26 roku życia)

W przypadku wpłaty całej składki rocznej przysługuje zniżka 10%

Jednocześnie Zarząd upoważnia Prezesa Klubu (po uzgodnieniu z Zarządem) do udzielania specjalnych zniżek dla zawodników oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach do całkowitego zwolnienia z płatności.

 • Zniżki dotyczą tylko członków klubu.
 • Nie łączy się zniżek.
 • W momencie  utraty prawa do zniżki obowiązuje stawka podstawowa.

Opłaty dla osób, które nie są członkami Klubu
(zajęcia 2 razy w tygodniu):

 1. Opłata miesięczna - 250,- PLN (przez 3 miesiące istnieje możliwość korzystania z klubowego sprzętu szermierczego)
 2. Opłata za jedne zajęcia z własnym sprzętem - 30,- PLN (dotyczy tylko treningów walkowych).

Wnoszenie opłat

Wszystkie opłaty można regulować:

 • Gotówką w czasie treningów
 • Przelewem na konto klubu: 
 • Bank: BGŻ S.A. Oddz. w Warszawie 
  Nr. Konta: 92 2030 0045 1110 0000 0080 0930
  Tytułem (dotyczy składek członkowskich): Składka członkowska za okres ....
  Tytułem (dotyczy innych wpłat): Wpłata na działalność statutową klubu

Wpłat należy dokonać do dnia danego miesiąca

UWAGA! Dotyczy wszystkich ćwiczących.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i startów w zawodach jest:

 • Terminowe wpłaty składek członkowskich.
 • Terminowe dokonanie opłat.
 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • Posiadanie aktualnego ubezpieczenia wymaganego dla ćwiczących szermierkę.