Opłaty

Opłaty członkowskie (stawki obowiązują od 01.09.2022 roku)

1. Ubezpieczenie NW Sport – szermierka:

Raz w roku wg. stawki ubezpieczyciela (do 1 stycznia danego roku)

​2. Wpisowe:

Jednorazowo (wszyscy wstępujący do klubu) – 250,- PLN

3. Składki członkowskie:

Od dnia 01.09.2022 obowiązuje podstawowa miesięczna składka członkowska w wysokości 300,00 zł. (wszystkie m-ce w roku, włącznie z lipcem i sierpniem)

Stosowane mogą być następujące zniżki stawki członkowskiej:

Składka ze zniżką rodzinną – 250,00 zł. (dla dzieci i młodzieży z tej samej rodziny)
W przypadku wpłaty składki za cały rok przysługuje zniżka 5%.

Jednocześnie Zarząd upoważnia Prezesa Klubu do udzielania specjalnych zniżek dla zawodników oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach do całkowitego zwolnienia z płatności.

Zniżki dotyczą tylko członków klubu.

W momencie utraty prawa do zniżki obowiązuje stawka podstawowa.

Składki członkowskie dla początkujących:

Składka miesięczna – 350,00 zł (przez 3 miesiące okresu próbnego). Po podpisaniu deklaracji członkowskiej składka zostaje obniżona do 300,00 zł.

Wnoszenie składek członkowskich

Wszystkie opłaty można regulować:

  • Przelewem na konto klubu:

Bank: PKO Bank Polski S.A.
Nr. Konta: 11 1020 1169 0000 8102 0880 8307
Tytułem (dotyczy składek członkowskich): Składka członkowska za ….. (należy podać miesiąc oraz imię i nazwisko członka klubu)

Wpłat należy dokonać do 5 dnia danego miesiąca.
Bez aktualnych opłat nie można uczestniczyć w zajęciach.

UWAGA! Dotyczy wszystkich ćwiczących.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i startów w zawodach jest:

  • Posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
  • Terminowe wpłaty składek członkowskich.
  • Posiadanie aktualnych badań lekarskich.
  • ​Posiadanie aktualnego ubezpieczenia wymaganego dla ćwiczących szermierkę.

3. Inne opłaty:

Dokonując wpłat na konto klubu na cele inne niż składki członkowskie należy w tytule wpłaty wpisywać: Wpłata na działalność statutową klubu…