Statut Stowarzyszenia Polski Klub Szermierczy

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Polski Klub Szermierczy zwany dalej Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie używa także nazwy „Polish Fencing Club” i skrótu PKSzerm.

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznaki i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział 2
Cele i sposoby działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Rozwój i promocja szermierki.
 2. Tworzenie autonomicznych sekcji szermierczych.
 3. Opracowywanie materiałów metodyczno – szkoleniowych w zakresie szermierki.
 4. Inicjowanie działań propagujących walki szermiercze.
 5. Wprowadzenie szermierki do programu wychowania fizycznego w szkołach publicznych i niepublicznych.
 6. Rozwój szermierki sportowo-rekreacyjnej i rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych.

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatne lub nieodpłatne:
  a. organizowanie i prowadzenie kursów szkolenia podstawowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  b. szkolenie zawodników zaawansowanych (sport wyczynowy),
  c. organizowanie szkolenia i doskonalenia dla trenerów i instruktorów szermierki,
  d. prowadzenie zajęć szermierczych o charakterze sportowym, rekreacyjnym i rehabilitacyjnym, w tym także dla osób niepełnosprawnych,
  e. organizowanie zajęć w ramach ferii szkolnych dla wszystkich chętnych w celu propagowania szermierki wśród dzieci i młodzieży,
  f. organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych (w tym pokazów szermierczych) dla szkół i zainteresowanych instytucji,
  g. organizowanie szermierczych zawodów sportowych,
 2. Dochód z działalności odpłatnej w całości przeznaczany jest na działalność statutową Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatne:
  a. powołanie Rady Metodyczno–Szkoleniowej w celu opracowania programów szkoleniowych i kontroli ich realizacji,
  b. organizowanie spotkań i promocję ludzi wywodzących się ze środowiska szermierczego,
  c. gromadzenie i upowszechnianie danych i materiałów dotyczących rozwoju szermierki,
  d. współdziałanie z klubami sportowymi, stowarzyszeniami i instytucjami w Polsce i zagranicą w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział 3
Członkowie i ich prawa.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych i wspierających.

§ 11

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży wymaganą deklarację, zaakceptuje postanowienia niniejszego statutu, uiści wpisowe i wymagane składki oraz zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna, która poprzez wsparcie finansowe lub rzeczowe udzielone Stowarzyszeniu przyczynia się do realizacji jego celów.
 2. O przyjęciu osoby fizycznej lub osoby prawnej w poczet członków wspierających decyduje Zarząd, podejmując uchwałę zwykłą większością głosów.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 3. korzystania z wszelkich rodzajów działalności oraz świadczeń oferowanych członkom przez Stowarzyszenie.

§ 14

Członkowie zwyczajni obowiązani są do:

 1. przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia i przyczyniania się do realizacji jego celów, brania udziału w pracach propagujących działalność Stowarzyszenia i innych czynnościach prowadzących do realizacji celów statutowych,
 3. przestrzegania dyscypliny, etyki i godnego reprezentowania Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich,
 5. dbania o mienie Stowarzyszenia i zapobieganie jego niszczeniu.

§ 15

 1. Członkowie wspierający mogą korzystać z przywilejów nadanych im przez Zarząd Stowarzyszenia,
 2. Członkowie wspierający mają prawo do zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 3. Członków wspierających obowiązuje przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz wykonywanie na rzecz Stowarzyszenia zadeklarowanych świadczeń.

§ 16

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje przez skreślenie przez Zarząd z listy członków w następujących przypadkach:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 2. podjęcia lub prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
 3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 4. uporczywego i nieusprawiedliwionego uchylania się od prac Stowarzyszenia,
 5. zalegania z zapłatą składki członkowskiej przez 3 okresy płatności,

§ 17

Od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty powiadomienia o decyzji Zarządu.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 18

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a. Walne Zebranie,
  b. Zarząd,
  c. Komisja Rewizyjna.
  d. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 4. Władzom Stowarzyszenia przysługuje prawo do kooptacji do swego składu, jednak liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru.
 5. Członkowie władz Stowarzyszenia nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

Walne Zebranie

§ 19

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu biorą udział:
  a. członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
  b. osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 20

Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie wytycznych działalności organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie sprawozdań i ocena działalności władz Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielanie absolutorium Zarządowi,
 3. uchwalanie zmiany statutu Stowarzyszenia,
 4. dokonywanie wyboru członków władz Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych we właściwym trybie i niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz,
 6. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego oraz od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 8. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.

§ 22

 1. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz na rok, zaś Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze co 2 lata.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia podając, co najmniej na 3 tygodnie przed terminem zebrania datę, miejsce i porządek obrad.
 3. Zgłoszenie przez członków Stowarzyszenia wniosków dotyczących przedmiotu obrad odbywa się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
  a. na podstawie własnej uchwały,
  b. na wniosek Komisji rewizyjnej,
  c. na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Wniosek w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien być przedstawiony Zarządowi Stowarzyszenia wraz z uzasadnieniem.
 3. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być tylko te sprawy, dla których zebranie zostało powołane.

§ 24

Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zdolne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania lub w drugim terminie bez względu na liczbę członków.

Zarząd

§ 25

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 9 osób 1.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
 3. Zarząd kieruje całokształtem działań Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 4. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są: Prezes Zarządu lub łącznie Wiceprezes z członkiem Zarządu.
 5. Zaciąganie zobowiązań przez Zarząd powyżej kwoty 50.000,00 złotych wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 26

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż jeden raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność Wiceprezes Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa lub zastępującego go Wiceprezesa.
 4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W takim wypadku uchwała może zostać podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o jej proponowanej treści.

§ 27

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania,
 2. inicjowanie i organizowanie działań zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
 4. przyznawanie wyróżnień i odznaczeń przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być Członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. zwoływanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 4. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności,
 5. składanie Walnemu Zebraniu wniosków o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. przeprowadzanie na koniec każdego roku kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia,
 7. składanie Walnemu Zebraniu corocznego sprawozdania z przeprowadzonej kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy.

Sąd Koleżeński

§ 30

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Sąd Koleżeński na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§ 31

 1. Sąd Koleżeński rozpatruje i orzeka w sprawach w pełnym składzie.
 2. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy sporne pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
 3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania orzeczenia.

Rozdział 5
Majątek i Fundusze

§ 32

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 33

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  a. składki członkowskie,
  b. darowizny, zapisy i spadki,
  c. wpływy z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
  d. dotacje, subwencje,
  e. inne fundusze pozyskane zgodnie z prawem w dowolnej formie, z wszelkich dostępnych źródeł i w każdej postaci.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje i subwencje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 4. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
 5. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.

§ 34

Zakazane jest:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, [osoby bliskie],
 2. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 6
Wyróżnienia i odznaczenia

§ 35

Za udział w realizacji celów Stowarzyszenia członkom Stowarzyszenia i darczyńcom mogą być przyznawane przez Zarząd wyróżnienia i odznaczenia.

Rozdział 7
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 36

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia oraz powołuje likwidatorów, którzy po zakończeniu prac występują do Sądu z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.

Tekst jednolity, przyjęty uchwałą Walnego Zebrania w dniu 24 lutego 2011 roku.